film og fakta

Hans Rosling om verdas tilstand

Det er greit å ha oppdaterte faktakunnskapar om verda, og det er fint å få dei frå Hans Rosling, synes eg. Eg såg nettopp Rosling på noko som heiter NRK kunnskapskanalen. Dei skal tydelegvis sende ein heil foredragsserie som er knytta det det å være globa borgar. Håper det kjem fleire gode foredrag!

Om de ikkje har tid til å sjå foredraget med det samme, vil eg berre minna om nokon av hovedlærdommanne frå foredraget: Levestandaden har gått opp i mange land, men samla sett øker gapet mellom rike og fattige i verda. Rosling refererer til ny forskning som tyder på at klimaforandringane kan bli meir omfattande enn først frykta. Ein er ikkje sikker på kor alvorlege klimaforandringane kjem til å bli, men det er all grunn til å være føre var. Rosling meiner at me som er rikast bør ta ansvar og sette ned forbruket. Me bør slutte å mase om at befolkningsveksten må ned: tala pekar mot at befolkningstalet i verda snart vil flate ut. Og det er ikkje dei fattigaste som «et opp ressursane», men dei rikaste.

Om de vil sjå meir av Rosling, er han også å finne på TED.

Standard